Dit is het Privacy Statement voor alle gebruikers van Funle. Funle is een platform voor het samenbrengen van vraag en aanbod van tijdelijke inhuur. Funle wordt jou aangeboden door Semantica B.V. Wij zullen hierna steeds verwijzen naar Funle, wij, onze en ons, waarmee wij verwijzen naar de verwerkings verantwoordelijken in dit Privacy Statement.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van Funle en wanneer je onze website bezoekt: www.funle.nl of funle.nl. Via onze website kun jij bijvoorbeeld contact met ons opnemen via e-mail, informatie aanvragen, een formulier invullen of met ons chatten. Wij kunnen ook persoonsgegevens van jou verwerken wanneer een leverancier jouw persoonsgegevens invoert in Funle, dit kan jouw werkgever zijn of een organisatie waarmee jij samenwerkt.

Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens en geven hierover graag duidelijkheid aan alle betrokkenen. Wij leggen in dit Privacy Statement uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.
Wie zijn de verwerkingsverantwoordelijken?
Semantica B.V., gevestigd aan de 3e Binnenvestgracht 23 is de primaire verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die worden verwerkt via Funle. Jij kunt ons telefonisch bereiken op 085 - 130 74 94 en per e-mail via info@funle.nl.

Wanneer jij een professional bent van wie persoonsgegevens door een leverancier aan ons worden verstrekt, is deze leverancier hiervoor aan te merken als zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke. De leverancier bepaalt dan het doel en de middelen, en geldt voor jou als eerste aanspreekpunt om je rechten uit te oefenen. De leverancier kan een eigen privacy statement en eigen voorwaarden hanteren. Wij raden aan deze te raadplegen.
Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Welke persoonsgegevens wij verwerken hangt af van de diensten waarvan je gebruikmaakt en in welke hoedanigheid je onze diensten gebruikt.

Bezoekers van onze website, lezers van onze mailings
1. Gegevens die je aan ons verstrekt. Wij maken gebruik van de website www.funle.nl. Wanneer jij onze website bezoekt, kun jij ons persoonsgegevens verstrekken, bijvoorbeeld omdat jij ons een e-mail stuurt met een vraag of verzoek, of omdat jij gebruikmaakt van een chatfunctie of een contact- of inschrijfformulier die wij op onze website bieden. Wij kunnen in dat verband jouw naam, jouw e-mailadres of andere contactgegevens verwerken. Daarnaast verwerken wij overige persoonsgegevens voor zover jij die verstrekt bij jouw vraag of verzoek of in het chatgesprek.
2. Persoonsgegevens gegenereerd door onze Website of e-mails. Wanneer je de website bezoekt worden bepaalde gegevens verwerkt en gegenereerd, zoals je IP-adres, gegevens over je browser, gegevens over surfgedrag, datum en tijd van je bezoek en de manier waarop je door onze websites navigeert. Als je een nieuwsbrief of commerciële e-mail van ons opent kunnen wij bijhouden wanneer je deze hebt geopend en op welke onderdelen je geklikt hebt. Wij verwerken daarvoor je e-mailadres, IP adres, tijdstip van ontvangst, tijdstip van openen en klikgedrag.

Leveranciers die gebruik maken van Funle
Leveranciers zijn organisaties die professionals waarmee zij werken via Funle kunnen aanbieden bij de door Funle geselecteerde opdrachtgevers. Als jij een contactpersoon bent van een leverancier kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken: naam, woonplaats, contactgegevens over de organisatie waar je werkt, e-mailadres, (mobiel)telefoonnummer, profielnummer en gegevens over contact dat je met ons hebt gehad.

Professionals die door een leverancier of andere derde worden ingeschreven
Wanneer jij je niet zelf bij Funle hebt ingeschreven, maar een leverancier jouw persoonsgegevens in ons systeem heeft gezet, kunnen wij deze ook verwerken conform dit Privacy Statement. De leverancier of andere derde kan de volgende persoonsgegevens aan ons verstrekken: naam, woonplaats, contactgegevens over de organisatie waar je werkt, e-mailadres, (mobiel)telefoonnummer, gewenste opdracht, beschikbaarheid en tarief. Daarnaast verwerken wij een profielnummer en gegevens over contact dat jij en de leverancier met ons hebben gehad. Wij kunnen jouw leverancier bij een opdracht ook vragen om gegevens over jouw identiteitsdocument zoals het type document, land van uitgifte, nummer en geldigheidsduur. Voor de facturatie vragen wij om jouw bankgegevens en jouw btw-nummer. Voor zover dit wettelijk is toegestaan of verplicht, kunnen wij jou om jouw BSN vragen.

Zelfstandig professionals die gebruik maken van Funle
Voor werkgevers geldt onderstaande met het verschil dat bedrijfsgegevens betrekking hebben op het bedrijf van werkgever en persoonsgegevens betrekking hebben op de werknemers (ook wel professionals) van wie zij gegevens aan ons verstrekt.
1. Aanmelden. Wanneer jij je inschrijft als professional op Funle vragen wij jou in ieder geval de volgende (persoons)gegevens in te vullen: e-mailadres.
2. Profiel. Wanneer jij je hebt aangemeld vragen wij je om gegevens te verstrekken die het mogelijk maken om je aan opdrachtgevers voor te stellen of om te kunnen reageren op opdrachten. De gegevens uit je CV die wij verwerken zijn: naam, woonplaats, contactgegevens van je organisatie, e-mailadres, (mobiel)telefoonnummer, gewenste opdracht, beschikbaarheid en tarief. Daarnaast verwerken wij een profielnummer en gegevens over contact dat jij met ons hebt gehad. Daarnaast verwerken wij gegevens over jouw account zoals jouw profielnummer, data waarop het is aangemaakt en de status daarvan. Wij kunnen je ook vragen om een accountantsverklaring en gegevens over jouw g-rekening en omzetbelasting toe te sturen wanneer dit noodzakelijk is voor een opdracht. Wij kunnen jou dan ook vragen om gegevens over jouw identiteitsdocument zoals het type document, land van uitgifte, nummer en geldigheidsduur. Voor de facturatie vragen wij om jouw bankgegevens en jouw btw-nummer. Voor zover dit wettelijk is toegestaan of verplicht, kunnen wij jou om jouw BSN vragen.
Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?
Onze kernactiviteit is het beschikbaar stellen van de opdrachten in de markt afkomstig van meerdere kanalen aan de professional via één kanaal: Funle, voor het gemak van de professional. Funle zorgt ervoor dat professionals op een eenvoudige wijze toegang krijgen tot de opdrachtgevers, zonder tussenkomst van bemiddelaars.

Administratie
-
Registratie van de (zelfstandig) professional, de leverancier en de opdrachtgever.
- Aanmaken van het Funle account.
- Accountmanagement, afhandeling van vragen en verzoeken van de professionals, opdrachtgevers en leveranciers.
- Controle van het account, check op volledigheid.

Dienstverlening
-
Presenteren van professionals aan opdrachtgevers, beschikbaar stellen van professionals.
- Aangaan van overeenkomsten met professionals, leveranciers of opdrachtgevers ten behoeve van de opdracht.
- Contractbeheer, financiële afhandeling van contracten, berekenen van kosten en uitgaven.
- Verlenen van dienstverlening aan professionals, opdrachtgevers en leveranciers zoals overeengekomen.
- Ondersteuning van professionals, opdrachtgevers en leveranciers bij voldoen aan administratieve verplichtingen en uitvoeren overeenkomsten.
- Onderhouden van contact, beantwoorden van vragen en verzoeken.
- Aanbieden van aanvullende diensten, verbeteren van dienstverlening.
- Informeren over dienstverlening van Funle en haar partners en relevante ontwikkelingen in de markt.
- Marketing en promotie van onze dienstverlening en het meten van effectiviteit daarvan.

Compliance en veiligheid
-
Interne controle en beveiliging. Om mogelijke inbreuken op onze beveiliging te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken.
- Naleven van wet- en regelgeving, opsporen, voorkomen en bestrijden van fraude en illegale activiteiten.
- Afhandeling van claims en klachten.
- Naleven van juridische uitspraken en bevelen, beantwoorden aan verzoeken van overheden.
- Naleven van fiscale verplichtingen die op ons of onze leveranciers/opdrachtgevers rusten, beperken van aansprakelijkheid.
- Afdwingen van onze Gebruiksvoorwaarden en afspraken uit overeenkomsten.
- Beschermen van onze activiteiten, onze rechten, veiligheid en eigendommen.
Wat is de grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens?
Wij verwerken alleen persoonsgegevens wanneer daarvoor een wettelijke grondslag aanwezig is.

Uitvoeren van de overeenkomst
Wij sluiten overeenkomsten met professionals, leveranciers en opdrachtgever op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken. Het is ook denkbaar dat wij persoonsgegevens van jou vragen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst, zodat wij deze tot stand kunnen brengen.

Toestemming.
Wij kunnen jou in bepaalde gevallen vragen om toestemming te geven voorafgaand aan de gegevensverwerking. Wij vragen jou bijvoorbeeld toestemming voordat wij bepaalde nieuwsberichten aan jou verzenden. Wanneer jij jouw toestemming hebt gegeven, kun jij jouw toestemming te allen tijde weer intrekken, waarna wij jouw persoonsgegevens niet verder zullen verwerken.

Wettelijke verplichting.
Wij zijn in sommige gevallen verplicht om bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Deze verplichting kan ook meebrengen dat wij verplicht zijn bepaalde persoonsgegevens te delen met opdrachtgevers of andere derden voor verdere verwerking.

Gerechtvaardigd belang.
Wij kunnen persoonsgegevens verwerken omdat wij daarbij een gerechtvaardigd belang hebben, of omdat de organisatie aan wie wij jouw persoonsgegevens verstrekken een gerechtvaardigd belang heeft. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer wij fiscale aansprakelijkheden willen voorkomen of het risico hierop willen beperken, of wanneer wij fraude willen opsporen en voorkomen.
Marketing
Wij bieden jou de mogelijkheid om jou aan te melden voor onze nieuwsbrieven en andere direct marketing berichten die afkomstig zijn van Funle. Ook kunnen wij, wanneer jij daarvoor toestemming hebt gegeven, berichten sturen over initiatieven van partners met wie wij samenwerken. Jij kunt je ten alle tijde eenvoudig afmelden voor de berichten die wij jou sturen, door gebruik te maken van de link in de e-mails. Wij maken gebruik van gangbare tracking technieken die inzicht geven in het bereik en de effectiviteit van onze direct marketing berichten. Op deze manier kunnen wij onze dienstverlening verbeteren en onze informatie en communicatie toespitsen op de relevante doelgroepen.

Algemene informatie van professionals wordt gebruikt om onze doelgroep in kaart te brengen en daarmee onze dienstverlening te verbeteren. Denk daarbij aan geografische gegevens, beroepsgroepen en tarieven. Deze gegevens worden geanonimiseerd.
Cookies
Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken op onze websites en binnen de omgeving van onze apps. Omdat wij jouw privacy willen waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van Funle verbeteren, vinden wij het belangrijk dat jij weet hoe en waarom wij cookies gebruiken. Wij raden je aan om de cookie statements op onze website te raadplegen.
Wie hebben er toegang tot jouw persoonsgegevens?
Onze medewerkers hebben toegang tot jouw persoonsgegevens op een need-to-know basis. Dit betekent ook dat medewerkers van de ondernemingen die aan ons gelieerd zijn toegang kunnen hebben tot jouw persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is om onze diensten aan te kunnen bieden.

Wij kunnen persoonsgegevens in bepaalde gevallen delen met derden. Dit doen wij alleen wanneer dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening en de doeleinden zoals beschreven in dit Privacy Statement.
- Wij kunnen persoonsgegevens delen binnen onze groep, al dan niet met entiteiten die als gezamenlijke verantwoordelijken kwalificeren. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens delen met (beoogde) rechtsopvolgers en potentiële en nieuwe groepsentiteiten wanneer zij voornemens zijn om met ons samen te werken of onze dienstverlening voort te zetten.
- Wij kunnen persoonsgegevens van professionals delen met onze opdrachtgevers en eventueel met de leverancier door wie de professional in Funle is aangemeld. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens delen met andere partijen met wie wij samenwerken, zoals financiële dienstverleners.
- Wij maken gebruik van dienstverleners voor bijvoorbeeld het beheer van Funle en voor de hosting. Voor zover deze dienstverleners als verwerkers namens ons persoonsgegevens verwerken, leggen wij afspraken vast in een verwerkersovereenkomst.
- Uitsluitend indien en voor zover wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, delen wij persoonsgegevens met toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.
Zijn je persoonsgegevens veilig?
Wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om de persoonsgegevens die wij verwerken te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging. Wij hebben ook met onze dienstverleners afspraken gemaakt en hen verplicht om adequate beveiligingsmaatregelen te nemen.
Worden jouw persoonsgegevens buiten de EER verwerkt?
Wij verwerken jouw persoonsgegevens in beginsel binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Wij maken gebruik van servers die in Europa staan en wij zijn gevestigd binnen de EER. Omdat wij gebruik kunnen maken van verwerkers die hun hoofdvestiging buiten de EER hebben, valt niet uit te sluiten dat wij direct of indirect persoonsgegevens delen met organisaties buiten de EER. Voor zover dit het geval is, nemen wij passende maatregelen om deze verwerking te legitimeren.
Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
Wij bewaren persoonsgegevens alleen zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden genoemd in dit Privacy Statement. Dit betekent dat wij in ieder geval persoonsgegevens verwerken zolang je bij ons ingeschreven staat en/of een overeenkomst met ons hebt.
Verzoeken om inzage, correctie en verwijdering
Iedere betrokkene kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo heb jij het recht op inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Ook kun jij bezwaar maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens of vragen dit gebruik te beperken. Jij kunt deze rechten uitoefenen door in te loggen op Funle en daar jouw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Ook kun jij contact met ons opnemen via de contactgegevens in dit Privacy Statement. Geef daarbij duidelijk aan om welke gegevensverwerkingen het gaat.
Klachten
Als jij klachten hebt over hoe wij met je persoonsgegevens omgaan, dan kun jij ons telefonisch bereiken op 085 - 130 74 94, per e-mail via info@funle.nl. Wij helpen jou graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan kun jij je altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.
Aanpassingen
Ontwikkelingen gaan snel en daardoor kan er soms ook iets veranderen in de persoonsgegevens die wij van jou vragen en die wij verder verwerken. Ook kan regelgeving wijzigen. Wij kunnen daarom dit Privacy Statement van tijd tot tijd aanpassen. Het gewijzigde statement zal op onze website worden gepubliceerd met vermelding van de datum waarop de wijzigingen ingaan. Indien sprake is van substantiële of wezenlijke wijzigingen die één of meer betrokkenen in aanmerkelijke mate kunnen treffen, streven wij ernaar om deze betrokkenen hierover eveneens direct te informeren.

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 15 maart 2022.